Η ψηφιακή νομαδική βίζα της Ελλάδας: μια φορολογική προοπτική

Η ψηφιακή νομαδική βίζα, που εισήχθη βάσει του άρθρου 11 του νόμου 4825/2021, προσφέρει μια βιώσιμη επιλογή μετανάστευσης για αλλοδαπούς που επιθυμούν να διαμείνουν και να εργαστούν εξ αποστάσεως από την Ελλάδα. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία δεν περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις, επομένως η εφαρμογή της εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά τους φορολογικούς κινδύνους.

Μεταναστευτικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Μετανάστευσης, πολίτες τρίτων χωρών (δηλαδή εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) που είναι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί, που εργάζονται εξ αποστάσεως με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακά νομάδες), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για βίζα για την Ελλάδα με ισχύ έως και 12 μήνες. Οι υποψήφιοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ψηφιακή νομαδική βίζα δεν παρέχει δικαίωμα για μισθωτή εργασία ή ανεξάρτητες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι ψηφιακής νομαδικής βίζας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε εργοδότες ή/και πελάτες εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας.

Η ψηφιακή νομαδική βίζα εκδίδεται από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου καταγωγής ή του τόπου κύριας κατοικίας του αιτούντος, με ταχεία διαδικασία. Συγκεκριμένα, η αρμόδια προξενική αρχή καλείται να απαντήσει εντός 10 ημερών από το σχετικό αίτημα και, εφόσον έχει υποβληθεί πλήρης τεκμηρίωση, να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης βίζας σε μία συνεδρίαση.

Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι θα παρέχει εξ αποστάσεως εργασία σε πελάτες ή εργοδότες εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους ως σταθερό εισόδημα για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. Το ύψος των επαρκών πόρων ορίζεται σε 3.500 € μηνιαίως. Εάν οι προαναφερόμενοι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτή απασχόληση, παροχή υπηρεσιών ή επιχειρηματική εργασία, το ως άνω ελάχιστο ποσό αφορά το καθαρό εισόδημα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα όπου η απασχόληση παρέχεται. Το παραπάνω ελάχιστο ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο ή σύντροφο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

READ  Το Ισραήλ και η Ελλάδα βρίσκονται σε συνομιλίες για να επιτρέψουν αμοιβαίες επισκέψεις σε εμβολιασμένους τουρίστες

Εάν ο κάτοχος της ψηφιακής νομαδικής θεώρησης θεωρεί ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αντίστοιχη διετής άδεια διαμονής, εφόσον συνεχιστούν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της ψηφιακής νομαδικής θεώρησης. να εφαρμόσει. Η αντίστοιχη άδεια διαμονής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης και μπορεί να ανανεώνεται για περίοδο δύο ετών, για κάθε ανανέωση. Τα μέλη της οικογένειας του κύριου αιτούντος μπορούν επίσης να εκδώσουν αντίστοιχη άδεια διαμονής.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντίστοιχες άδειες διαμονής δεν παρέχουν στον κάτοχό του δικαίωμα αμειβόμενης απασχόλησης ή ανεξάρτητης εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Φορολογία του ψηφιακού νομάδα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) (ΚΦΕ), οι φορολογούμενοι που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα φορολογούνται στην Ελλάδα για το φορολογητέο εισόδημά τους που προκύπτει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (δηλαδή το συνολικό τους εισόδημα). , κερδισμένο σε φορολογικό έτος.

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας θεωρείται φυσικό πρόσωπο εάν διατηρεί τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του στην Ελλάδα ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή των προσωπικών και οικονομικών του δεσμών.

Επιπλέον, φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών, σωρευμένο σε διάστημα 12 μηνών, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, αναδρομικά από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και των οποίων η διαμονή δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ολιγοήμερων παραμονών στο εξωτερικό.

READ  Το Jet2 με έδρα το Leeds βλέπει αύξηση κατά 600% στις κρατήσεις διακοπών μετά τον χάρτη πορείας για τον τερματισμό του κλειδώματος

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική ψηφιακή νομαδική βίζα μπορεί να εκδοθεί για περίοδο ισχύος ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης παραμονής, ο κάτοχος της ψηφιακής νομαδικής θεώρησης φορολογείται στην Ελλάδα για εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό, εφόσον η διαμονή τους στην Ελλάδα υπερβαίνει τα όρια που θέτει το ITC.

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν έχουν παράσχει προς το παρόν καμία διευκρίνιση σχετικά με το εάν πρέπει να τροποποιηθούν οι αντίστοιχες νομικές διατάξεις ώστε να απαλλάσσονται οι κάτοχοι της ψηφιακής νομαδικής βίζας από το να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Κίνδυνος μόνιμης εγκατάστασης

Σύμφωνα με το ITC, ως μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση μέσω της οποίας η οντότητα ασκεί το σύνολο ή μέρος των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της οντότητας και εξουσιοδοτηθεί να συνάψει συμφωνίες για λογαριασμό της, τότε η οντότητα αυτή θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκεί το πρόσωπο αυτό. για λογαριασμό του, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που ορίζονται ως εξαιρέσεις από το ITC.

Ανάλογα με τις περιστάσεις, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για έναν ψηφιακό νομάδα να «πυροδοτήσει» μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την εταιρεία στην οποία απασχολείται ή εκπροσωπείται.

Ελίνα Μποσινάκη

Συνεργάτης, EY Greece

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προορίζεται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και τους επαγγελματίες συμβούλους τους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλο το υλικό υπόκειται σε αυστηρά επιβαλλόμενους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

READ  Η ελληνική μελισσοκομία καταστράφηκε από πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *